27/10/19  Tin của trường  271
Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 21/11/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện năm 2019; Thực hiện Quyết định số: 1191 QĐ-UBND, ngày 04/10/2019 của ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động Hiên máu ...
Tiêu điểm